Kvartalsnyt - 4. kvartal 2017

31. december 2017

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2017 et afkast på 0,4 pct., mens sammenligningsindekset Bloomberg DK Gov 1-10 faldt 0,1 pct. Isoleret set er kvartalets resultat meget tilfredsstillende i forhold til sammenligningsindekset. Afdelingens afkast bør dog altid ses over en periode på minimum tre år.

Ved udgangen af fjerde kvartal var de danske statsobligationsrenter mere eller mindre på samme niveau som ved indgangen til kvartalet. Renten på de korte obligationer steg marginalt, mens renten omvendt faldt en smule på de længere obligationer. I realkreditmarkedet faldt obligationsrenterne på de konverterbare obligationer over en bred kam en anelse, mens renterne på flexlånsobligationerne mere eller mindre forblev uændrede. Dermed gav realkreditobligationerne, især de konverterbare, igen et bedre afkast end statsobligationerne.

De danske realkreditobligationer var ved indgangen til fjerde kvartal relativt dyrt prisfastsat, og denne dyre prisfastsættelse blev stort set fastholdt gennem kvartalet. Vi var ved indgangen til fjerde kvartal nervøse for, om prisfastsættelsen af de konverterbare realkreditobligationer kunne fastholdes, efter de havde klaret sig rigtigt godt i september. Desværre var der ved udgangen af fjerde kvartal ikke noget, der tydede på, at prisfastsættelsen vil ændre sig på den korte bane, da prisfastsættelsen umiddelbart har stabiliseret sig på et dyrt niveau.

Tidligere på året reducerede vi porteføljens eksponering mod de konverterbare realkreditobligationer, hvilket i lyset af den nuværende prisfastsættelse desværre var lidt for tidligt. Det ændrer dog ikke vores langsigtede syn på prisfastsættelsen, hvor betalingen for at købe de mest risikable realkreditobligationer ikke længere stod mål med afkastpotentialet. Vi fastholdte derfor ved kvartalets udgang en relativt begrænset eksponering mod de mest kursfølsomme konverterbare realkreditobligationer og en relativt lav varighed i porteføljen.

Investeringsvalg
Afdelingen investerer i tre obligationstyper: statsobligationer, realkreditobligationer og kreditobligationer. I fjerde kvartal var det primært porteføljen af kreditobligationer og realkreditobligationer, der bidrog positivt til afdelingens afkast, mens statsobligationerne gav et afkast omkring 0 pct.

I porteføljen af realkreditobligationer var det primært de konverterbare realkreditobligationer, som (igen) gav det højeste afkast i kvartalet. Vi fastholdt porteføljens eksponering i kvartalet omkring de 32 pct. Med prisfastsættelsen i segmentet er det mest sandsynlige, at vi på et tidspunkt vil reducere yderligere i eksponeringen mod de konverterbare obligationer og købe statsobligationer i stedet. Det kræver dog formentlig, at vi enten ser tegn på, at udlandets opkøb i segmentet stopper eller reverseres, eller alternativt at de længere statsobligationsrenter stiger lidt. Ved udgangen af kvartalet virkede det sidstnævnte som det mest sandsynlige.

Statsobligationer udgjorde ved indgangen til det nye år 5 pct. af porteføljen. Eksponeringen er primært i en inflationsindekseret statsobligation. Vi reducerede i fjerde kvartal en smule på porteføljens eksponering mod konverterbare obligationer og nedbragte samtidigt porteføljevarigheden. Overordnet set fastholdte vi eksponeringen i porteføljen ved indgangen til det nye år samt en porteføljevarighed på knap 1,8 år.

Download seneste Kvartalsnyt.