Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. september 2019

Afdelingen gav i tredje kvartal 2019 et afkast på -0,3 pct. Afkastet er isoleret set tilfredsstillende, men lavere end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset Bloomberg Danmark SBI 1-10 år, der steg 0,7 pct. Dog bør afdelingens afkast altid ses over en periode på minimum tre år.

Tredje kvartal bød på endnu en række nye bemærkelsesværdige rekorder i det danske obligationsmarked. Udviklingen på det danske obligationsmarked i kvartalet minder i stor stil om udviklingen i første og andet kvartal 2019, og obligationsrenterne faldt igen. Mest bemærkelsesværdigt blev Danmark det første land i verden, hvor samtlige statsobligationer handlede til negative obligationsrenter. Sidenhed nåede både Schweiz og Tyskland samme milepæl. I september måned satte Den Europæiske Centralbank, ECB, renten ned fra -0,4 pct. til -0,5 pct., og Danmarks Nationalbank fulgte efter med en rentenedsættelse fra -0,65 pct. til -0,75 pct. Et niveau, vi ikke har set siden januar 2016.

Den 10-årige danske statsobligationsrente var -0,3 pct. ved udgangen af andet kvartal og nåede i august måned den foreløbige rekord på -0,64 pct. Den sluttede kvartalet i -0,55 pct. I realkreditmarkedet så vi i tredje kvartal den første konverterbare obligation med negativ kuponrente på -0,5 pct. 2030, mens de toneangivende 15- og 20-årige fastforrentede obligationer havde en kuponrente på 0 pct. ved kvartalets udgang. Den 30-årige realkreditrente 0,5 pct. 2050 nåede i august over kurs 99, men sluttede kvartalet i kurs 97.

Situationen på det danske obligationsmarked betyder, at det ved indgangen til fjerde kvartal er svært at sammensætte en obligationsportefølje med positivt forventet afkast, med mindre man er villig til at acceptere en høj renterisiko og/eller kreditrisiko. Som investor skal man købe en 20- eller 30-årig realkreditobligation med høj varighed for at få en positiv obligationsrente. I afdelingen har vi fortsat en lav varighed i porteføljen, men har over kvartalet ændret sammensætningen i porteføljen, således at porteføljen kan give et positivt afkast ved uændrede eller svagt stigende obligationsrenter.

Investeringsvalg
Afdelingen investerer i tre obligationstyper: statsobligationer, realkreditobligationer og kreditobligationer. I tredje kvartal gav porteføljen af kreditobligationer et pænt positivt afkast, mens porteføljen af stats- og realkreditobligationer gav et mindre negativt afkast. Det kan synes underligt i lyset af de faldende obligationsrenter, men afdelingen havde ved indgangen til tredje kvartal en meget begrænset eksponering mod obligationer med høj varighed, og derfor fik afdelingen ikke stor glæde af rentefaldet. Henover kvartalet er der ændret på porteføljens sammensætning, og afdelingens eksponering mod især 20-årige konverterbare realkreditobligationer med en kuponrente på 2-3 pct. blev øget. Generelt har segmentet af højere forrentede obligationer tabt markant henover de seneste to kvartaler i takt med rentefaldet, hvor flere investorer har været presset af faldende varigheder. Det har betydet et salgspres i segmentet. I lyset af et meget beskedent afkastpotentiale i det danske obligationsmarked var de 20-årige højere forrentede et af de få segmenter, vi synes var rimeligt fornuftigt prisfastsat, og som samtidigt ville klare sig rimeligt ved en rentestigning. Strategien har i september vist sig at holde stik med et afkast omkring 0 pct.

Overordnet set er eksponeringen i porteføljen fortsat relativt defensiv og fortsat mere eksponeret til rentestigninger end rentefald. Porteføljevarigheden var ved kvartalsskiftet ca. 1,0 år. Det laveste i mange år.

Download seneste Kvartalsnyt.