Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. september 2019

Afdelingen gav i tredje kvartal 2019 et afkast på 2,5 pct., mens sammenligningsindekset steg 3,7 pct. År-til-dato har afdelingen givet 8,4 pct., mens sammenligningsindekset er steget 12,2 pct.

Tredje kvartal har overordnet set været præget af fortsatte markante rentefald på både amerikanske og europæiske statsobligationer, drevet dels af rentenedsættelser fra centralbankerne og dels af forventninger i markedet om yderligere fremtidige rentenedsættelser. Kun i september måned var der en mindre opbremsning, da det viste sig, at Federal Reserve og Den Europæiske Centralbank måske er en anelse mindre villige til at trykke yderligere på lempelsesknappen end forventet af markedet. Faldet i statsobligationsrenter har overordnet set trukket renterne på risikoobligationer med ned, men for virksomhedsobligationer var udviklingen i kreditspænd blandet henover kvartalet. Således faldt kreditspændene generelt set i juli måned, mens recessionsfrygten havde overtaget i august måned og førte til stigende kreditspænd. I september var alt ved det gamle med faldende kreditspænd (om end statsrenterne steg). På indeksniveau endte globale investment grade-obligationer med stigninger på 5,6 pct. og globale high yield-obligationer med 4,8 pct. For emerging markets-obligationer samlet set var bevægelserne og drivkræfterne i kvartalet mere eller mindre de samme med en rigtig god juli, en svag august og en acceptabel september. Valutamæssigt blev de fleste toneangivende emerging markets-valutaer svækket overfor dollar i kvartalet, mens udviklingen i forhold til danske kroner var bedre grundet en styrkelse af dollar med ca. 4,4 pct. overfor danske kroner. Obligationer i lokal valuta gav i kvartalet et afkast på 4,2 pct. og obligationer i hård valuta (dollar) et afkast på 4,5 pct.

Vi ændrede i løbet af kvartalet afdelingens allokeringsmålsætninger. Det betød, at vi hævede high yield-obligationer til ”neutral” mod investment grade-obligationer, emerging markets til ”neutral” og emerging markets lokal valuta til ”overvægt”. Dette skyldes primært, at vi ser risikoobligationer som mere attraktive og bedre understøttet prismæssigt givet de ekstremt lave statsrenter. Derudover ser vi ikke en recession som umiddelbart forestående.

Investeringsvalg
Afkastet i tredje kvartal var på 2,5 pct., og både kreditobligationer og emerging markets-obligationer gav et positivt afkast i løbet af kvartalet.

Indenfor virksomhedsobligationer var det især de amerikanske investment grade- og high yield-obligationer, der bidrog positivt til afkastet målt i både lokal valuta og i danske kroner. Amerikanske investment grade-obligationer gav et afkast på 7,0 pct., mens amerikanske high yield-obligationer gav et afkast på 6,8 pct. Her var det især højtratede obligationer med en mellemlang løbetid (4-5 år), der bidrog positivt, men også en pæn del af high yield-segmentet. Det samlede bidrag til porteføljens afkast var 2,4 procentpoint. De europæiske investment grade- og high yield-obligationer lå noget lavere med afkast på henholdsvis 0,3 pct. og 0,9 pct. og et bidrag på 0,2 procentpoint.

Porteføljens emerging markets-obligationer endte med et afkast på 3,0 pct. for kvartalet og et porteføljebidrag på 1,2 procentpoint. De lande, der bidrog mest, var Mexico og Rusland. I begge tilfælde var det primært fald i lokale renter, der var årsag til afkastet. Derudover bidrog også Indonesien og Indien positivt, primært som følge af valutakursstyrkelse overfor danske kroner. I den negative ende var Columbia med et afkast på -2,4 pct. og Tjekkiet med afkast på -2,1 pct. Her skyldtes faldene valutakurssvækkelse. Porteføljens dollarafdækning bidrog negativt med -1,2 procentpoint til afkastet som følge af kvartalets dollarstyrkelse.

Download seneste Kvartalsnyt.