Klik her for at printe

Etik og ansvarlighed

Investeringsforeningen Maj Invest har fokus på virksomheders sociale ansvar. I forbindelse med investeringerne i foreningens afdelinger vil foreningen sikre, at disse overholder og efterlever en række internationale standarder og retningslinjer inden for miljø, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og god virksomhedsledelse og antikorruption, også kendt som ESG-forhold.

Foreningens porteføljerådgiver, Fondsmæglerselskabet Maj Invest, skal som led i rådgivningen om foreningens investeringer sikre sig, at investeringerne efterlever foreningens krav til ansvarlig investering som vedtaget i investeringsforeningens politik for ansvarlige investeringer (Politik for social responsible investments).

Foreningens porteføljerådgiver, Fondsmæglerselskabet Maj Invest, foretager løbende overvågning og screening af de enkelte selskaber og obligationsudstedere i foreningens forskellige afdelinger. Det gælder både aktier og obligationer. Det sker med henblik på at vurdere, hvorvidt selskabernes aktiviteter fortsat er i overensstemmelse med foreningens krav til virksomhedernes samfundsansvar og dermed efterlever de standarder og retningslinjer, der er indeholdt i internationalt anerkendte konventioner og normer.

Normbaseret screening
Den normbaserede screening sker i samarbejde med det internationale analysehus Sustainalytics (tidl. GES), der løbende overvåger ESG-forholdene i de selskaber og obligationsudstedere, der indgår eller kunne tænkes at indgå i foreningens afdelinger. På vegne af institutionelle kunder screener Sustainalytics løbende mere end 23.000 selskaber og obligationsudstedere globalt for eventuelle krænkelser af de bredt anerkendte internationale konventioner indenfor menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption.

Afdelinger med aktier eller kreditobligationer
Hvert kvartal screener Sustainalytics eksplicit de aktier og obligationer, som indgår i investeringsforeningens afdelinger for eventuelle brud på ESG-forhold. Det gælder både de afdelinger, der investerer i aktier og kreditobligationer fra de modne markeder, og selskaber i de afdelinger, der investerer i aktier og kreditobligationer i emerging markets.

Statsobligationer
Sustainalytics screener desuden 172 lande med fokus på, hvordan de enkelte lande adresserer og imødekommer landets udfordringer i relation til ESG-forhold, samt om landet er underlagt sanktioner. De statsobligationer, der indgår i foreningens afdelinger, vurderes i forhold til denne screening, som også indgår i overvejelserne, inden en statsobligation købes ind i porteføljen. Det er vanskeligt at indgå i dialog med lande/regeringer, så derfor driver Sustainalytics ikke engagementprocesser i relation til statsobligationer. I løbet af året har investeringsforeningen ikke haft statsobligationer i lande, der er vurderet med high eller severe risiko af Sustainalytics.

Sanktioner
Som led i porteføljeforvaltningsaftalen sikrer Fondsmæglerselskabet Maj Invest også, at investeringerne i foreningens afdelinger overholder de til enhver tid gældende sanktioner, Danmark er forpligtet til at efterleve. Det sker via screeningen af lande fra Sustainalytics og andre eksterne screeningssystemer.

Engagement
Hvis den normbaserede screening viser, at et selskab bryder eller ser ud til at bryde konventionerne, undersøger Sustainalytics sagen nærmere og foretager en vurdering af, om der er sket et brud. Hvis et brud ikke kan bekræftes, arkiveres sagen. Hvis bruddet bekræftes, indleder Sustainalytics dialog med selskabet på vegne af Maj Invest og en række andre institutionelle investorer med henblik på at få selskabet til at ændre adfærd. Denne engagementproces har til formål at påvirke selskaberne til at ændre adfærd og afdække deres evner og vilje til at forbedre de konkrete, problematiske forhold.

Sustainalytics afsluttede i 2019 to engagementsager, der vedrørte investeringer i Maj Invest:

Nintendo (Maj Invest Vækstaktier)
Sustainalytics var i dialog med Nintendo fra 2017 til 2019. En indonesisk underleverandør af tin var i konflikt med konventioner indenfor både miljø og menneskerettigheder. På baggrund af den længevarende dialog mellem parterne har Nintendo opdateret deres indkøbspolitik for mineraler med reference til OECD’s guidelines. På den baggrund lukkede Sustainalytics sagen i november 2019.

Petroleos Mexicanos (Maj Invest High Income Obligationer)
Sustainalytics var i dialog med selskabet fra 2015 til 2019 på grund af gentagne episoder med arbejdsulykker. Selskabet har haft en særlig positiv tilgang til dialogen med Sustainalytics og har implementeret forbedringer på tværs af alle afdelinger. Antallet af arbejdsulykker er kontinuerligt blevet reduceret siden 2017, og Sustainalytics valgte at lukke sagen i september 2019.

I 2019 undersøgte Sustainalytics i alt 228 sager for brud på menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøforhold og antikorruption, hvoraf 26 vedrørte selskaber, hvor Maj Invest har investeringer. Derudover har Sustainalytics drevet engagement med i alt 171 selskaber vedrørende 194 sager. Heraf vedrørte i alt 22 sager selskaber, som Maj Invest har investeret i.

Eksklusion
Hvis langvarig dialog ikke fører til, at selskabet ændrer adfærd eller viser vilje hertil, kommer selskabet på Sustainalytics’ eksklusionsliste og dermed investeringsforeningens eksklusionsliste. Det vil normalt føre til et salg af aktie-/obligationsposten. Desuden kan afdelingerne ikke lave nye investeringer i selskaber, der er på eksklusionslisten.

Investeringsforeningen har derudover valgt at udelukke selskaber, der er involveret i udvikling, fremstilling eller vedligeholdelse af konventionsomfattede våben, herunder atomvåben, klyngebomber, antipersonelminer, våben med forarmet uran og kemiske våben. Det betyder, at investeringsforeningens eksklusionsliste ultimo 2019 indeholdt 107 selskaber.

Afdelinger med særligt fokus
Globale miljø- og sundhedstrends
Maj Invest Global Sundhed investerer i stærke, globale trends indenfor især pres på jordens ressourcer, global opvarmning og et øget fokus på og krav til klima og miljø samt sundhed. Afdelingen investerede i 2019 i blandt andet vedvarende energi, løsninger til genbrug af batterier og rensningsmetoder til forureningskilder. Indenfor sundhedspleje investerede afdelingen blandt andet i medicinalvirksomheder og selskaber, der tilbyder sundhedsforsikring.

Som led heri ekskluderer afdelingen også selskaber med produktion af tobak og voksenunderholdning
samt selskaber, der driver gambling og kasino. Derudover er afdelingen underlagt den ESG-screening, der gælder for alle foreningens afdelinger.

Fossilfri portefølje og eksklusion af kontroversielle sektorer
Maj Invest Value Aktier SRI+ er et tilbud til investorer, der ønsker at fravælge bestemte sektorer, herunder især eksponering mod selskaber, der producerer og distribuerer fossile brændstoffer. Derudover fravælges selskaber indenfor våbenproduktion, tobak, voksenunderholdning og gambling. For de tre sidste områder accepteres det, at de udgør op til fem procent af omsætningen i et selskab.

Afdelingen arbejder derudover på samme måde som afdeling Value Aktier og har samme ESG-screening som de øvrige afdelinger i Maj Invest.

Yderligere tre afdelinger har fokus på eksklusion af selskaber, der opererer indenfor sektorer, der kan opfattes som kontroversielle. Afdelingerne Vækstaktier, Value Aktier og Value Aktier Akkumulerende ekskluderer selskaber med produktion af tobak og voksenunderholdning samt selskaber, der driver gambling og kasino. Dog accepteres det, at tobaksproduktion og voksenunderholdning kan udgøre op til 10 pct. af omsætningen i selskaber i Value-afdelingerne.

Ny afdeling: Grønne Obligationer
I foråret 2020 lancerede investeringsforeningen afdeling Maj Invest Grønne Obligationer, der investerer i globale, grønne obligationer.

Afdeling Globale Obligationer har siden midten af 2019 investeret i en såkaldt grøn obligation fra svenske SBAB Bank.

En grøn obligation er en obligation, hvor provenuet udelukkende anvendes til at finansiere nye eller eksisterende grønne projekter, som har klare miljømæssige fordele. Det kan være indenfor vedvarende energi, bedre udnyttelse af ressourcer, bekæmpelse af forurening, bevaring af biodiversitet på land og i havet, mere miljøvenlig transport og lignende. Overordnet set skal de grønne projekter støtte FN’s Verdensmål.

Obligationen fra SBAB Bank er udstedt med henblik på at bidrage til transitionen mod en low-carbon-økonomi og et samfund, der er modstandsdygtigt overfor klimaforandringer. Anvendelsen af provenuet støtter FN’s Verdensmål nr. 13 - Climate Action. Provenuet i netop denne obligation går til lån til energieffektive bygninger med best-in-class energiklassecertificering og lån til bygninger, der har reduceret deres energiforbrug væsentligt.

Risici
Hensyn til ESG-forhold indgår som en integreret del af det generelle analysearbejde med foreningens investeringer, sådan som det bl.a. er formuleret i de FN-støttede principper for ansvarlig investering, PRI (Principles for Responsible Investment). Samfundsansvar er ikke en eksakt størrelse. Det er et område med et ikke ubetydeligt element af skøn og vurderinger. Det vurderes imidlertid, at Sustainalytics har de fornødne kompetencer og ressourcer til at træffe de nødvendige vurderinger på solidt og fagligt forsvarligt grundlag.

Det kan ikke udelukkes, at der ved sammenligning af Maj Invest og andre lignende foreninger ses betydelige variationer i, hvordan enkelte selskaber vurderes. Maj Invest kan på baggrund af information fra Sustainalytics have ekskluderet et selskab, som ikke er ekskluderet i en anden forening eller omvendt. Det er væsentligt at bemærke, at arbejdet med samfundsansvar ikke altid har et entydigt facit.

Maj Invest er i særlig grad afhængig af, at den valgte udbyder af stamdata har opdaterede og korrekte registreringer om de enkelte selskaber. Manglende, forældede eller forkerte registreringer kan betyde, at selskaber, der burde være ekskluderede, ikke er ekskluderede, eller at engagementprocesser indledes senere, end de burde. Det kan også betyde, at selskaber, der ikke længere burde være ekskluderede først for sent fjernes fra Sustainalytics’ og dermed foreningens eksklusionsliste.

Uanset bestræbelserne hos Maj Invest og Sustainalytics er der risiko for, at investeringer via Maj Invest kan have negativ påvirkning i relation til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima og miljø samt korruption og bestikkelse.

Indirekte investering
Enkelte afdelinger, herunder Maj Invest Kontra, kan investere i finansielle instrumenter baseret på udviklingen i brede indeks, hvor selskaber på Sustainalytics’ eksklusionsliste indirekte kan indgå. Denne type af investeringer er undtaget fra den overordnede politik for samfundsansvar.