Klik her for at printe

Etik og ansvarlighed

Foreningens porteføljerådgiver, Fondsmæglerselskabet Maj Invest, foretager løbende overvågning og screening af de enkelte selskaber og obligationsudstedere i foreningens forskellige afdelinger. Det gælder både aktier og obligationer. Screeningen sker med henblik på at vurdere, hvorvidt selskabernes aktiviteter er i overensstemmelse med foreningens krav til virksomhedernes samfundsansvar.

Det sker for at efterleve de standarder og retningslinjer, der er indeholdt i internationalt anerkendte konventioner og normer. De omfatter principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption, også kendt som ESG-forhold (Environment, Social, Governance).

Screeningen sker i samarbejde med den nordiske konsulentvirksomhed Global Engagement Services (GES), der løbende overvåger ESG-forholdene af de selskaber og obligationsudstedere, der indgår eller kunne tænkes at indgå i foreningens afdelinger. GES foretager eksplicit screening af de aktier og obligationer, som Fondsmæglerselskabet Maj Invest har investeret i på vegne af Investeringsforeningen Maj Invest. Såfremt det viser sig, at et selskab bryder internationale konventioner og dermed Fondsmæglerselskabet Maj Invests politik for ansvarlige investeringer, vil Fondsmæglerselskabet Maj Invest via dialog søge at påvirke selskabet til at ændre adfærd sammen med andre institutionelle investorer gennem GES Engagement Forum.

GES screener på vegne af alle GES’ kunder løbende over 20.000 selskaber, herunder obligationsudstedere, over hele verden for eventuelle krænkelser af bredt anerkendte internationale konventioner og normer vedrørende miljø, menneskerettigheder og forretningsetik. I 2017 advarede GES om 86 sager, hvor selskaber kunne sættes i forbindelse med klart dokumenterede brud på disse normer. Hertil kommer 419 mulige hændelser, hvor dybere research foretages af GES med henblik på at be- eller afkræfte brud på disse normer. GES Engagement Forum udførte i 2017 aktivt ejerskab eller engagement i forbindelse med 157 kontroversielle sager. Et fåtal vedrørte Maj Invests investeringer.

Hvis et selskab efter langvarig dialog ikke ændrer adfærd og opfylder de retningslinjer, de internationale konventioner foreskriver, vil selskabet komme på GES’ eksklusionsliste. Det vil normalt føre til et salg af aktie-/obligationsposten.

GES screener ligeledes de statsobligationer, der indgår i foreningens afdelinger. 163 lande indgår i screeningsuniverset. Screeningen fokuserer på, hvordan de enkelte lande adresserer og imødekommer de udfordringer, det enkelte land har i relation til ESG-forhold.

Hensyntagen til ESG-forhold indgår dermed som en integreret del af det generelle analysearbejde med foreningens investeringer, sådan som det bl.a. er formuleret i de FN-støttede principper for ansvarlig investering, PRI (Principles for Responsible Investment). Fondsmæglerselskabet Maj Invest tiltrådte i 2010 PRI.