Klik her for at printe

Etik og ansvarlighed

Foreningens porteføljerådgiver, Fondsmæglerselskabet Maj Invest, foretager løbende overvågning og screening af de enkelte selskaber og obligationsudstedere i foreningens forskellige afdelinger. Det gælder både aktier og obligationer. Screeningen sker med henblik på at vurdere, hvorvidt selskabernes aktiviteter er i overensstemmelse med foreningens krav til virksomhedernes samfundsansvar.

Det sker for at efterleve de standarder og retningslinjer, der er indeholdt i internationalt anerkendte konventioner og normer. De omfatter principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption, også kendt som ESG-forhold (Environment, Social, Governance). De internationale principper og konventioner omfatter bl.a.:

  • UN Global Compact (retningslinjer for virksomheders samfundsansvar, herunder blandt andet menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøforhold og antikorruption).
  • OECD Retningslinjer for Multinationale Virksomheder (OECD Guidelines for Multinational Enterprises). 
  • FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder (UN Universal Declaration on Human Rights).
  • ILO Core Labour Conventions (arbejdstagerrettigheder).

Ekstern screening
Screeningen sker i samarbejde med konsulentvirksomheden Sustainalytics, der løbende overvåger ESG-forholdene af de selskaber og obligationsudstedere, der indgår eller kunne tænkes at indgå i foreningens afdelinger. Sustainalytics foretager eksplicit screening af de aktier og obligationer, som Fondsmæglerselskabet Maj Invest har investeret i på vegne af Investeringsforeningen Maj Invest. Såfremt det viser sig, at et selskab bryder internationale konventioner og dermed Fondsmæglerselskabet Maj Invests politik for ansvarlige investeringer, vil Fondsmæglerselskabet Maj Invest via dialog søge at påvirke selskabet til at ændre adfærd sammen med andre institutionelle investorer gennem Sustainalytics engagement forum.

Sustainalytics screener på vegne af alle Sustainalytics kunder løbende over 20.000 selskaber, herunder obligationsudstedere, over hele verden for eventuelle krænkelser af bredt anerkendte internationale konventioner og normer vedrørende miljø, menneskerettigheder og forretningsetik.

Hvis et selskab efter langvarig dialog ikke ændrer adfærd og opfylder de retningslinjer, de internationale konventioner foreskriver, vil selskabet komme på Sustainalytics eksklusionsliste. Det vil normalt føre til et salg af aktie-/obligationsposten.

Afdelinger med aktier eller kreditobligationer
Sustainalytics foretager eksplicit screening af de aktier og obligationer, som Fondsmæglerselskabet Maj Invest har investeret i, eller overvejer at investere i, på vegne af Investeringsforeningen Maj Invest. Såfremt det viser sig, at et selskab bryder internationale konventioner som beskrevet ovenfor og dermed Fondsmæglerselskabet Maj Invests politik for ansvarlige investeringer, vil Fondsmæglerselskabet Maj Invest via dialog søge at påvirke selskabet til at ændre adfærd sammen med andre institutionelle investorer gennem Sustainalytics engagement forum. Samarbejdet med Sustainalytics betyder:

  • at Sustainalytics halvårligt foretager en screening af investeringerne i de afdelinger, som investerer i aktier og virksomhedsobligationer fra de modne markeder med henblik på at identificere de selskaber, som ikke overholder de opstillede normer.
  • at Sustainalytics halvårligt foretager en screening af investeringerne i de afdelinger, som investerer i aktier og virksomhedsobligationer fra emerging markets, med henblik på at identificere de selskaber, som ikke overholder de opstillede normer.
  • Fondsmæglerselskabet Maj Invest via dialog søger at påvirke selskabet til at ændre adfærd sammen med andre institutionelle investorer gennem Sustainalytics engagement forum.

Statsobligationer
Sustainalytics screener ligeledes de statsobligationer, der indgår i foreningens afdelinger. 163 lande indgår i screeningsuniverset. Screeningen fokuserer på, hvordan de enkelte lande adresserer og imødekommer landets udfordringer i relation til ESG-forhold.

Afdeling Value Aktier SRI+ KL
Maj Invest Value Aktier SRI+ er et tilbud til investorer, der udover den ovenstående screening ikke ønsker at investere i udvalgte sektorer. Afdelingen arbejder på samme måde som afdeling Value Aktier og har samme etiske screening som afdeling Value Aktier og de øvrige afdelinger i Maj Invest. Screeningsprocessen er dog udvidet for SRI+. Er der selskaber i valueporteføljen indenfor fossile brændstoffer, vælges de fra. På samme måde vælges eventuelle selskaber, som er i overensstemmelse med ovenstående screening men eksponeret mod aktiviteter indenfor våbenproduktion, tobak, voksenunderholdning og gambling, fra. Definitionerne af områderne følger Sustainalytics standarder.

Risici
Hensyn til ESG-forhold indgår som en integreret del af det generelle analysearbejde med foreningens investeringer, sådan som det bl.a. er formuleret i de FN-støttede principper for ansvarlig investering, PRI (Principles for Responsible Investment). Fondsmæglerselskabet Maj Invest tiltrådte i 2010 PRI.

Det bemærkes, at samfundsansvar ikke er en eksakt størrelse. Det er et område med gråzoner, og der er et ikke ubetydeligt element af skøn og vurderinger. Det vurderes imidlertid, at Sustainalytics har de fornødne kompetencer og ressourcer til at træffe de nødvendige vurderinger på solidt og fagligt forsvarligt grundlag.

Det kan ikke udelukkes, at der ved sammenligning af Maj Invest og andre lignende foreninger ses betydelige variationer i, hvordan enkelte selskaber vurderes. Maj Invest kan på baggrund af information fra Sustainalytics have ekskluderet et selskab, som ikke er ekskluderet i anden forening eller omvendt. Det er væsentligt at bemærke, at arbejdet med samfundsansvar ikke altid har et entydigt facit.

Maj Invest er i særlig grad afhængig af, at den valgte udbyder af stamdata har opdaterede og korrekte registreringer om de enkelte selskaber. Manglende, forældede eller forkerte registreringer kan betyde, at selskaber, der burde være ekskluderede, ikke er ekskluderede, eller at engagement-processer indledes senere, end de burde. Det kan også betyde, at selskaber, der ikke længere burde være ekskluderede først for sent fjernes fra Sustainalytics eksklusionsliste.

Uanset bestræbelserne hos Maj Invest og Sustainalytics er der risiko for, at investeringer via Maj Invest kan have negativ påvirkning i relation til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima og miljø samt korruption og bestikkelse.

Indirekte investering
Enkelte afdelinger som Maj Invest Kontra kan investere i finansielle instrumenter baseret på udviklingen i brede indeks, hvor selskaber på Sustainalytics eksklusionsliste indirekte kan indgå. Denne type af investeringer er undtaget fra den overordnede politik for samfundsansvar.