Klik her for at printe

Generalforsamling 2018

4. apr. 2018

 

Ordinær generalforsamling onsdag den 25. april 2018, kl. 17.00

Nationalmuseet

Ny Vestergade 10, 1471 København K

(Festsalen)

 

 

Dagsorden

1) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

2) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af honorar til bestyrelsen

3) Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Der henvises til bilag 1 til dagsordenen.

4) Valg af revisor:
Der henvises til bilag 1 til dagsordenen.

5) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen:
Der henvises til dagsordenens bilag 1 og bilag 2, ”Udkast til vedtægter for Investeringsforeningen Maj Invest".

6) Eventuelt

 

Tilmelding og afgivelse af fuldmagt kan ske via foreningens medlemsportal. Sidste frist for tilmelding og afgivelse af fuldmagt er den. 18. april 2018. Dagsorden og de fuldstændige forslag, herunder udkast til nye vedtægter for foreningen, samt Årsrapport for 2017 med tilhørende revisionspåtegning vil være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor fra og med den 4. april 2018 og kan endvidere hentes her på www.majinvest.dk.

Bemærk venligst, at bestilte adgangskort ikke længere vil blive fremsendt med brevpost.

Adgangskort, som er bestilt via medlemsportalen, vil blive sendt ud elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i portalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen elektronisk på smartphone/tablet eller i printet version.

Bestyrelsen

 


Bilag 1 til dagsorden

Bestyrelsens forlag til behandling på Investeringsforeningen Maj Invests ordinære generalforsamling den 25. april 2018, jf. dagsordenens punkt 3, 4 og 5

 

Ad dagsordenens punkt 3 (valg af medlemmer til bestyrelsen):

Bestyrelsen afgår hvert år som følge af vedtægternes bestemmelse om valgperiode. 

Bestyrelsen foreslår genvalg af adm. direktør Mette Kynne Frandsen, direktør Carsten Koch, direktør Mads Krage, direktør Henrik Normann og professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen.

Oplysning om de siddende medlemmers kompetencer og øvrige ledelseshverv fremgår i øvrigt af årsrapporten.

 

Ad dagsordenens punkt 4 (valg af revisor):

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S (CVR-nr.30 70 02 28) som foreningens revisorer.

 

Ad dagsordenens punkt 5 (Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen):

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen fremsætter forslag om

i) følgende vedtægtsændringer:

§ 6 (Afdelinger):

De vedtægtsmæssige investeringsprofiler for afdelingerne Kontra KL, Makro, Globale Obligationer og Pension indeholder bestemmelsen ”Afdelingen må i high yield-virksomhedsobligationer eje indtil 5 pct. udstedt af samme virksomhed og indtil 5 pct. i samme emission.”. Bestemmelsen, som er en skærpelse i forhold til placeringsreglerne i lov om investeringsforeninger mv., foreslås slettet af afdelingernes vedtægtsmæssige investeringsprofiler med henblik på at give afdelingerne den fleksibilitet, der følger af de generelle lovbestemmelser.

De øvrige vedtægtsændringer vurderes at være af redaktionel karakter.

Det samlede forslag til vedtægtsændringer fremgår af vedhæftede bilag 2, ”Udkast til vedtægter for Investeringsforeningen Maj Invest”.

 

ii) Investorrepræsentation i foreningens investeringsforvaltningsselskab:

I henhold til bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed er der krav om indvalg af en investorrepræsentant til bestyrelsen for det valgte investeringsforvaltningsselskab (”IFS”), når det pågældende IFS er foreningsejet. Bestyrelsen foreslår genvalg af Henrik Parkhøi som investorrepræsentant for medlemmerne i Investeringsforeningen Maj Invest i bestyrelsen for foreningens IFS, Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S.

Henrik Parkhøi er medlem af bestyrelsen for IFS SEBinvest A/S og direktør for Fondsmæglerselskabet Maj Invest, som er foreningens investeringsrådgiver.