Klik her for at printe

Forlodsinformation: Opsplitning i andelsklasser

3. maj 2017

Opsplitning af en række afdelinger i Investeringsforeningen Maj Invest i andelsklasser

Som følge af forbuddet mod at modtage formidlingsprovision i et porteføljeplejeset-up, der følger af MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive), og som i Danmark træder delvist i kraft den 1. juli 2017, er det besluttet at opdele en række af Investeringsforeningen Maj Invests eksisterende afdelinger i andelsklasser. Opdelingen i andelsklasser skal sikre, at afdelingerne fremover via målrettede andelsklasser kan rumme såvel medlemmer omfattet af en porteføljeplejeaftale, som vil blive omfattet af forbuddet mod formidlingsprovision, som øvrige kunder, hvor formidlingsprovision stadig vil være tilladt.

For medlemmer, der ikke har indgået en porteføljeplejeaftale med deres pengeinstitut, vil der ikke ske ændringer. De vil fortsætte med uændret ISIN-kode og omkostningsstruktur, ligesom der uændret ydes formidlingsprovision til foreningens samarbejdsbanker.

Andelsklassen til porteføljeplejekunder vil være en ny, unoteret andelsklasse, hvor der ikke opereres med formidlingsprovision. Den fremtidige andelsklassestruktur fremgår af skemaet nedenfor.

Det vil således kun være medlemmer omfattet af en porteføljeplejeaftale, der kan og skal flytte ISIN. Selve flytningen af porteføljeplejekunderne vil finde sted via disses egne pengeinstitutter/aftalemodparter ved en Corporate Action (”CA”) i VP Securities A/S, der er åben i perioden mellem den 22. maj og 12. juni 2017. I denne periode kan porteføljeplejekundernes pengeinstitutter/aftalemodparter på disses vegne besvare CA’en. Ombytningen af porteføljeplejekundernes beviser i den eksisterende afdeling til beviser i en ny, unoteret andelsklasse uden formidlingsprovision vil herefter ske med kørsel i VP Securities A/S den 12. juni 2017 i ombytningsforholdet 1:1.

Investeringsforeningen Maj Invest har indgået en forhåndsaftale med SKAT om, at denne ombytning af porteføljeplejekundernes beviser i de eksisterende afdelinger til nye beviser i en ny, unoteret andelsklasse uden formidlingsprovision ikke vil have skattemæssige konsekvenser for de berørte investorer. Betingelsen for at oppebære skatteneutralitet er dog, at porteføljeplejekundernes beviser ombyttes til den nye andelsklasse på foranledning af deres respektive pengeinstitutter/aftalemodparter som en del af den corporate action, som VP Securities A/S offentliggør den 22. maj 2017 med henblik på kørsel den 12. juni 2017.

 

Afdeling Andelsklasse/-navne ISIN Målgruppe Provision Notering
Danske
Aktier KL
Danske Aktier DK0060005171 Øvrige kunder Ja Ja
Danske Aktier W  DK0060825487  Porteføljeplejekunder Nej  Nej 
Vækstaktier KL
(tidl. Globale Aktier)
Vækstaktier  DK0060005254  Øvrige kunder  Ja  Ja 
Vækstaktier W  DK0060825560  Porteføljeplejekunder  Nej  Nej 
Value Aktier KL   Value Aktier  DK0060005338  Øvrige kunder  Ja  Ja 
Value Aktier W  DK0060825644  Porteføljeplejekunder  Nej  Nej 
Value Aktier Akkumulerende KL Value Aktier Akkumulerende DK0060642726 Øvrige kunder  Ja  Ja 
Value Aktier Akkumulerende W DK0060825727  Porteføljeplejekunder  Nej  Nej 
Global
Sundhed KL
Global Sundhed  DK0060157196  Øvrige kunder  Ja  Ja 
Global
Sundhed W
DK0060825800 Porteføljeplejekunder Nej Nej
Emerging Markets KL Emerging Markets DK0060522316 Øvrige kunder Ja Ja
Emerging Markets W DK0060825990 Porteføljeplejekunder Nej Nej
Kontra KL  Kontra DK0060037455 Øvrige kunder Ja Ja
Kontra W DK0060826022 Porteføljeplejekunder Nej Nej

 

De med fed markerede ISINs er afdelingernes nuværende, noterede ISINs, der vil fortsætte uændret som andelsklasser og med den hidtil gældende omkostningsstruktur under det i tabellen angivne navn efter den 12. juni 2017.

Der gøres for god ordens skyld opmærksom på, at VP Securities A/S ikke udsender investormeddelelser i forbindelse med gennemførelsen af førnævnte CA.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Maj Invest