Her kan du hurtigt få overblik over afkast, kursudvikling, rating, risiko, omkostninger og udbytter for alle afdelinger i Maj Invest. Klik på en af afdelingerne og få mere information om fordeling på lande, brancher osv. Du kan også læse en beskrivelse af de enkelte afdelinger og downloade faktaark.

Vil du gerne spare op til pension, kan du her se en model for pensionsopsparing, læse om risikoprofiler og tidshorisont og se, hvilke skatteregler der gælder.

Har du frie midler, du gerne vil investere, kan du her se en model for investering af fri opsparing. Desuden kan du læse om risikoprofiler og tidshorisont og blive klogere på, hvilke skatteregler der gælder her.

Er du ny investor - i Maj Invest eller helt generelt - så er der nyttig information at finde her. Bl.a. kan du se, hvorfor det er en god idé at investere i forening, og læse om, hvordan du kommer i gang.

Søgte du Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S? Så læs mere på denne side.

Fakta

Har du tab, kan det modregnes i udbytter og avancer. Læs mere nederst på siden.

Ordbog Udskriv

Hvordan beskattes du ved opsparing af frie midler?

Ved investering af frie midler skal du interessere dig for beskatningen af afkastet. Afkastet omfatter de årlige udbytter samt kursgevinster (eller tab) på investeringsforeningsandele (beviser).

 

Som hovedregel beskattes dine kursgevinster (eller tab) på andelene først, når du realiserer gevinsten (tabet) ved salg af andelene. Afdelingerne Makro og Kontra er dog undtagelser, da begge afdelinger er akkumulerende. Det betyder, at kursgevinster beskattes løbende, selv om du ikke har realiseret dem ved salg. Læs mere nedenfor.

 

I skemaet ser du en oversigt, som viser, hvordan andele i Maj Invests afdelinger beskattes efter de regler, der gælder for investeringer, du har foretaget efter den 31.12.2005. Dine personlige forhold kan have betydning for, hvordan frie midler bedst investeres ud fra et skattemæssigt hensyn, ligesom dine personlige forhold kan ændre sig i løbet af investeringsperioden. Oplysningerne er vejledende og uden ansvar for Maj Invest.

 

Har du spørgsmål, så kontakt os på telefon 33 38 73 00.

 

Beskatning ved investering af frie midler (investeret efter den 31.12.2005)

Afdelingstype Afdelingsnavn Årligt udbytte Avance ved salg
Obligation

Danske Obligationer

Kapitalindkomst

Kapitalindkomst
(fradrag ved tab)

Globale Obligationer

Kapitalindkomst

Kapitalindkomst
(fradrag ved tab)

Pension

I skattemæssig forstand er afdelingen en obligationsafdeling, selvom den investerer i både aktier og obligationer.

2013 og tidligere:

Kapitalindkomst

og

Aktieindkomst

 

Fra og med 2014:
Kapitalindkomst

Kapitalindkomst
(fradrag ved tab)

Aktie

Danske Aktier
Globale Aktier
Value Aktier
Global Sundhed

Aktieindkomst

og eventuelt

Kapitalindkomst

Aktieindkomst

(se regler for modregning af tab nederst)

 

Afdelingstype Afdelingsnavn Kursstigninger i stedet for udbytte Avance ved salg

Akkumulerende
blandede

Kontra

Makro

Afdeling Kontra og afdeling Makro udlodder ikke udbytte, og investor får hele afkastet i form af kursstigninger. Se særlige skatteregler for afdeling Kontra.

Skat i afdeling Kontra og Makro (lagerbeskatning)

Kapitalindkomst
(både positive og negative afkast indregnes i kapitalindkomst)Aktieindkomst

Udbytter og gevinster på aktier udloddes til beskatning som aktieindkomst. Aktieindkomst beskattes med 27 pct. (2013), når den ikke overstiger 48.300 kr. i 2013 (for ægtefæller 96.600 kr.). Aktieindkomst på over 48.300 kr. i 2013 (for ægtefæller 96.600 kr.) beskattes med 42 pct.

 

Kapitalindkomst

Renter fra obligationer og kontanter samt gevinster/tab fra finansielle instrumenter udloddes til beskatning som kapitalindkomst. Bemærk, at udbytter fra aktieafdelinger også kan indeholde kapitalindkomst.

Positiv nettokapitalindkomst beskattes med indtil 43,5 pct. plus kirkeskat, der i gennemsnit er ca. 0,89 pct. Der er et bundfradrag på 40.000 kr. (80.000 kr. for ægtefæller) for positiv nettokapitalindkomst.

Hvis den positive nettokapitalindkomst for en ugift er f.eks. 50.000 kr., bliver den positive kapitalindkomst under bundfradraget (40.000 kr.) beskattet med 36,5 pct. plus kirkeskat, mens beløbet over bundfradraget (i eksemplet 10.000 kr.) bliver medregnet i grundlaget for topskat (hvis du er topskatteyder) og beskattet med 43,5 pct. plus kirkeskat.

Der er en bundgrænse på 2.000 kr. for kursgevinster (og tab) ved salg af obligationsafdelinger, obligationer mv., så der ikke skal betales skat af de første 2.000 kr. i avance og ligeledes ikke er fradrag for de første 2.000 kr. i realiseret kurstab.

Evt. kursgevinster fra afdelingernes salg af blåstemplede obligationer erhvervet før den 27. januar 2010 udloddes som skattefrit udbytte.

 

Skattesatserne afhænger både af indkomstens størrelse og af din øvrige indkomst

 Skattesatser 2013 - fri opsparing

 

Afdeling Kontra og Makro  

Afdeling Kontra og Makro er akkumulerende og lagerbeskattede, hvilket vil sige, at kursstigninger beskattes løbende som kapitalindkomst efter et lagerprincip.

Det betyder, at kursstigninger årligt beskattes, selvom andelene ikke er solgt. Hvert år den 31. december opgøres kursstigninger på ikke solgte andele, og beskatning finder sted. Har du haft tab, indregnes det negative afkast i din kapitalindkomst. Afdelingen udbetaler ikke udbytte, og der er derfor ikke udbytteskat.

Skat beregner automatisk din løbende skattebetaling for afdelingerne Kontra og Makro, hvis de kender din beholdning. Hvis ikke, kan du registrere dine beviser på www.skat.dk og få samme fordel.

 

Om tab i aktieafdelinger

Tab kan modregnes i udbytter og avancer på andre børsnoterede aktier og aktiebaserede investeringsforeningsandele uden hensyntagen til, hvor lang tid du har ejet aktierne/andelene. Eventuelt overskydende tab kan du fremføre tidsubegrænset til modregning i fremtidige udbytter og gevinster.

 

Realiseret tab før 2006: Uudnyttede tab på børsnoterede aktier/børsnoterede investeringsforeningsandele i udloddende rene aktieafdelinger, der er opstået i 2002-2005, kan du efter den 1.1.2006 uden tidsbegrænsning modregne i gevinster og udbytter vedrørende børsnoterede aktier/investeringsandele i udloddende rene aktieafdelinger, der er beskattet som aktier.

 

Skattemyndighederne gør det nemmere at investere frie midler

Har du købt dine investeringsbeviser i 2010 eller senere, så beregner SKAT automatisk tab og gevinster og udfylder felterne på selvangivelsen. Har du købt før 2010, så kan du registrere din beholdning på www.skat.dk under ”TastSelv” og få samme service.

 

Tjek selv tallene

SKAT får automatisk information fra din bank om handler med Maj Invest. SKAT beregner derfor automatisk dine gevinster og tab. Som investor bør du i egen interesse altid tjekke, at handlen registreres hos SKAT for at sikre dig, at et eventuelt tab til sin tid kan fradrages.